GDN và Tiện ích mở rộng vị trí

Nếu chúng ta đã quá quen thuộc với tiện ích mở rộng vị trí trên mạng tìm kiếm (Google Search Network) thì trên mạng hiển thị (Google Display Network) sẽ như thế nào?

Không cần đâu anh

“Không cần đâu anh Nếu đi thì cùng đi, không thì tự mình đi thôi.”